Art 1              Definities:
Art 1.1          Opdrachtnemer: Jan Overmeer, bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder vestigingsnummer 000026998661.

Art 1.2.         Opdrachtgever: Elke organisatie of particulier die een opdracht verleent aan Jan Overmeer.
Art 1.3.         Opdracht: De opdracht van een opdrachtgever om een coachingstraject, mediation, training, workshop uit te voeren of arbeidsdeskundig advies te geven.  De opdracht omvat al die werkzaamheden die nodig worden geacht om de opdracht tot een goede einde te brengen in de ruimste zin des woords. Indien het gaat om een opdracht tot het uitvoeren van een mediation dan zijn daarop de regels van toepassing zoals beschreven in
a)    het Mediation Reglement  van Mediators federatie Nederland (MfN)
b)    de Gedragsregels voor MfN registermediator
c)    het klachtenreglement van Mediators federatie Nederland (MfN). Indien en voor zover deze algemene voorwaarden daarmee in tegenspraak zijn, prevaleren de MfN reglementen.
d)    het Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators
Indien het gaat om arbeidsdeskundige werkzaamheden dan geldt de Gedragscode van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) en de klachtenregeling van de SRA.
Art 1.4.         Cliënt: De particulier, de organisatie of de bij de organisatie van opdrachtgever werkzame persoon die deelneemt aan een coachingstraject een mediation, training of workshop verzorgd onder verantwoordelijkheid van Jan Overmeer.

Art 2.             Toepasselijkheid algemene voorwaarden:
Art. 2.1.        Op alle offertes van Jan Overmeer en op alle door Jan Overmeer gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing tenzij daarvan expliciet wordt afgeweken in de offerte of overeenkomst

Art. 2.2.        Door verstrekking van een opdracht aanvaarden opdrachtgever en cliënt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
Art.2.3.         Indien de opdrachtgever zorgt voor aanmelding van de cliënt, verplicht opdrachtgever zich jegens Jan Overmeer deze algemene voorwaarden aan cliënt bekend te maken en de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien aan hem door te geven. Opdrachtgever vrijwaart Jan Overmeer van alle claims van cliënten die het gevolg zijn van het niet doorgeven door opdrachtgever van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden.

Art.3              Overeenkomsten:
Art.3.1.         Opdrachten zijn voor Jan Overmeer pas bindend nadat opdrachtgever de ondertekende offerte retour heeft gezonden aan Jan Overmeer en Jan Overmeer de ontvangst heeft bevestigd.

Art. 3.2.        Wijzigingen in en van de opdracht door de opdrachtgever zijn voor Jan Overmeer slechts bindend voor zover Jan Overmeer deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard.

Art.4.             Tarieven:
Art.4.1.         Tenzij anders overeengekomen werkt Jan Overmeer op basis van een in de overeenkomst afgesproken tarief, reiskosten en overige kosten exclusief BTW. De wettelijk verschuldigde BTW wordt bij opdrachtgever in rekening gebracht.

Art.5.             Levering
Art. 5.1.        Levering en leveringstijden en data zijn in principe vooraf afgesproken en staan vast.

Art. 5.2.        Afzegging van deelname van een cliënt aan een training of workshop om wat voor reden dan ook kan kosteloos tot drie weken voor aanvang van de training of workshop. Bij afzegging vanaf drie weken voor aanvang van de training of workshop worden de afgesproken tarieven in rekening gebracht.  Afzegging van een coaching-sessie kan uiterlijk tot twee keer vierentwintig uur voor aanvang van de sessie kosteloos gebeuren. Bij afzegging vanaf  twee keer vierentwintig uur voor aanvang van de training of workshop worden de afgesproken tarieven in rekening gebracht.  Alleen in onderling overleg kan van het bepaalde in dit artikel worden afgeweken.
Art. 5.3.        Jan Overmeer streeft ernaar al zijn opdrachten zelf uit te voeren. In sommige gevallen zal worden samengewerkt met freelance trainers, coaches of mediators. Deze professionals zijn gebonden aan de overeenkomsten zoals door Jan Overmeer met opdrachtgevers gesloten evenals aan deze algemene voorwaarden en aan alle andere van toepassing zijnde reglementen en gedragsregels die op de opdracht voor Jan Overmeer van toepassing zijn.

Art. 5.a.        Levering bij mediation
In afwijking van het bepaalde in artikel 5.2 worden opdrachten en/of afspraken in het kader van mediation die uiterlijk 24 uur voor aanvang van de opdracht of afspraak zijn afgezegd, niet in rekening gebracht. Indien een afspraak met een mediator niet uiterlijk 24 uur tevoren wordt afgezegd worden de voor de afspraak gereserveerde uren inclusief de gereserveerde reistijd volledig in rekening gebracht. Voor de vaststelling van tijdige afzegging worden weekenden en feestdagen niet meegerekend.

Art.6.             Betaling
Art. 6.1.        Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient opdrachtgever of deelnemer facturen binnen 4 weken na factuurdatum te hebben voldaan.

Art. 6.2.        Indien niet tijdig wordt betaald is opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.
Art. 6.3.        Opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening de wettelijke rente verschuldigd over openstaande bedragen. Jan Overmeer is voorts gerechtigd incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van de hoofdsom met een minimum van €150,=, onverminderd haar recht om de volledige incassokosten te vorderen. Jan Overmeer kan na het verstrijken van de vervaltermijn zonder betaling besluiten de dienstverlening te staken totdat de volledige betaling is ontvangen zonder daarover in overleg te moeten treden met opdrachtgever.
Art. 6.4.        Jan Overmeer behoudt zich het recht voor om zekerheid voor de betaling te vragen dan wel (gedeeltelijke) vooruitbetaling en de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten tot de gevraagde zekerheidstelling of vooruitbetaling heeft plaats gevonden.

Art.7.             Deelneming aan mediation, workshops , trainingen en aansprakelijkheid
Art. 7.1.        Jan Overmeer heeft het recht om deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een training verhinderen van verdere deelname uit te sluiten. Uitsluiting van een deelnemer laat iedere verplichting tot betaling onverlet.

Art. 7.2.        Aan de opgegeven data voor een training of workshop wordt behoudens gevallen van overmacht strikt de hand gehouden. Jan Overmeer is niet gehouden trainingen of workshops te herhalen voor deelnemers die om wat voor reden dan ook verhinderd waren deze bij te wonen.

Art. 8.            Overmacht , aansprakelijkheid en vrijwaring
Art. 8.1.        In het geval Jan Overmeer door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is een overeenkomst uit te voeren, kan hij naar zijn keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Onder overmacht wordt onder meer begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door Jan Overmeer ingeschakelde derden.

Art. 8.2.        Indien enige contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Jan Overmeer  en/of van derden, die door Jan Overmeer ten behoeve van de opdracht zijn ingeschakeld, zich mocht voordoen zal deze beperkt blijven tot het bedrag dat onder de afgesloten beroep/bedrijfs -aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat krachtens deze verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Jan Overmeer komt.  Indien genoemde verzekering geen dekking biedt, dan is vorenbedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever ter zake van de opdracht aan Jan Overmeer voldane en/of verschuldigde honorarium. Aansprakelijkheid voor ieder vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
Art 8.3.         Deelname van opdrachtgever en deelnemers aan workshops en trainingen van Jan Overmeer geschiedt geheel op eigen risico. Jan Overmeer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van eigendommen dan wel lichamelijk letsel voor opdrachtgever, deelnemers  of derden, noch voor door opdrachtgever en deelnemers aan derden toegebrachte schade op welke wijze dan ook, die het gevolg is van handelingen verricht door deelnemers tijdens de workshops of trainingen.
Art. 8.4         De opdrachtgever is volledig aansprakelijk jegens Jan Overmeer voor de schade die Jan Overmeer of derden die voor hem werkzaam zijn, mocht(en) lijden wegens het niet naleven door de opdrachtgever of haar werknemers van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of van de overeenkomst. De opdrachtgever vrijwaart Jan Overmeer en alle derden die voor hem werkzaam zijn, tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en de in verband met dergelijke aanspraken door genoemde gevrijwaarden te maken kosten van juridische bijstand, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van de gevrijwaarden.

Art. 9             Geheimhouding en vertrouwelijkheid gegevens
Art. 9.1.        Jan Overmeer verplicht zich vertrouwelijk om te gaan met gegevens die door de opdrachtgever, cliënten en deelnemers in het kader van de uitvoering van de opdracht ter beschikking worden gesteld. Deze gegevens zal Jan Overmeer niet dan na voorafgaand overleg met opdrachtgever aan derden ter beschikking stellen of hanteren voor publicitaire doeleinden.

Art 9.2.         Hetgeen tijdens coachingsessies of mediation wordt gezegd of wordt besproken blijft strikt vertrouwelijk en zal niet zonder uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen kenbaar worden gemaakt aan derden.
Art. 9.3.        Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de verplichtingen omtrent geheimhouding en informatieverstrekking die voor Jan Overmeer,  opdrachtgever en cliënten voortvloeien uit de wet of reglementen en regels van de Mediators federatie Nederland (MfN).
Art. 9.4      Alleen procesinformatie en eindresultaat van het traject, wordt indien nodig, met de bedrijfsarts, Arbodienst of jurist teruggekoppeld.

Art 10            Annulering
Art. 10.1       Opdrachtgever kan tot drie weken voor aanvang van de opdracht schriftelijk annuleren. De annulering gaat in na bevestiging daarvan door Jan Overmeer.

Art. 10.2.      In geval van annulering zoals omschreven in het vorige lid is opdrachtgever gehouden de kosten van voorbereiding die zijn gemaakt ten behoeve van de opdracht conform de offerte volledig te voldoen. Ook alle andere reeds gemaakte kosten en/of reserveringen die niet meer zonder kosten geannuleerd kunnen worden komen voor rekening van opdrachtgever en worden volledig in rekening gebracht.

Art. 11.         Ontbinding
Art. 11.1.      Jan Overmeer kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met opdrachtgever ontbinden, indien:

a)    Ten behoeve van opdrachtgever faillissement is aangevraagd, opdrachtgever failliet is verklaard dan wel ten behoeve van opdrachtgever surseance van betaling is verleend of opdrachtgever onder bewind is gesteld.
b)    Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit of anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest
c)    Opdrachtgever en /of cliënt één of meer verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en deze nalatigheid niet binnen veertien dagen na aanmaning brief door Jan Overmeer wordt opgeheven.
Art 11.2.       Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aan Jan Overmeer toekomende     bevoegdheid tot het vorderen van nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever uit de overeenkomst en/of het verhalen van de schade en gevolgschade voor haar voortvloeit uit de ontbinding van de overeenkomst.

Art. 12.        Kennisgenomen
Bij het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever te hebben kennisgenomen van en akkoord te gaan met deze zakelijke condities van de samenwerking met Jan Overmeer.

Einde