In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

JAN OVERMEER
info@janovermeer.nl
K.v.K. Centraal Gelderland 57567093
www.janovermeer.nl
Jan Overmeer
06 – 46 86 74 69

Jan Overmeer verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Jan Overmeer verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Inhoud van communicatie
 • Salarisgegevens
 • Opleidingsgegevens
 • Werkervaring
 • Pasfoto (als de organisatie personeel in dienst heeft, worden deze gegevens standaard verwerkt)
 • ID-bewijs (als de organisatie personeel in dienst heeft, worden deze gegevens standaard verwerkt)
 • Werkgever
 • Bankgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Jan Overmeer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid

Doeleinden
Jan Overmeer verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Coachen van individu of teams;
 • Het als mediator begeleiden van een (dreigend)conflict;
 • Het als bedrijfsfysiotherapeut begeleiden van individuen;
 • Uitvoeren van de arbeidsdeskundige opdracht binnen het werkveld van de arbeidsdeskundige;
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.Grondslagen
  Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw opdracht, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Jan Overmeer hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming uit, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging persoonsgegevens verstrekt geeft u daarmee toestemming dat Jan Overmeer deze gegevens verwerkt.

Verstrekking aan derden
In het kader van zijn dienstverlening kan Jan Overmeer persoonsgegevens uitwisselen.  Jan Overmeer kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. Dit zijn onder andere de IT-leveranciers van onze website, onze IT- systemen en verwerker van onze financiële administratie. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Jan Overmeer aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Jan Overmeer zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Jan Overmeerzal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdatJan Overmeerzich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en bij afgeronde mediationtrajecten.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Jan Overmeer passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Jan Overmeer gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Uw rechten
U heeft het recht om Jan Overmeer een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Jan Overmeer verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Jan Overmeer
info@janovermeer.nl
06 -46 86 74 69

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Jan Overmeer laat dit dan vooral aan Jan Overmeer weten. Mocht u er met Jan Overmeer niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018

Jan Overmeer kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.